Col·legi Hermes

Projecte de Qualitat Educativa.

Projecte de Qualitat.

El col·legi Hermes es va incorporar a la Xarxa de Qualitat en l'any 2009, quan va sorgir la necessitat de planificar i assignar recursos per a treballar la gestió de Qualitat, de conèixer l'estructura dels processos del nostre centre, de fer un inventari de totes les activitats que ací es realitzen, d'elaborar un catàleg complet de processos i subprocessos  i, en definitiva, elaborar eines per a mesurar el grau de satisfacció dels nostres clients, tant interns com a externs; per açò, ajustem el Pla de Millora del nostre centre i iniciem la seua implantació.

Tot el treball realitzat en termes de Qualitat des de la nostra incorporació al nivell I ens ha permès completar la nostra formació i la del nostre alumnat, dotant-los de nous coneixements i aptituds, a més d'eines organitzatives per al seu desenvolupament personal i acadèmic.

Durant tot el període de permanència en el nivell I, el nostre objectiu ha estat complir amb els compromisos adquirits per a aquest nivell de la xarxa.

L'educació en el col·legi Hermes no es limita al processe ensenyament-aprenentatge, cerquem l'excel·lència en l'àmbit formatiu i en els resultats, així com l'afany de superació a través de l'esforç continu per a millorar el centre i el que ofereix.
La immersió en la Xarxa de Qualitat ha estat un repte per al professorat, ens ha servit per a reciclar-nos, renovar-nos, actualitzar-nos, des d'un enfocament integral un model orientat a completar l'educació de l'alumnat i la nostra pròpia formació.

  

Programa d'Intercanvi Intercultural.

INTERCULTURALITAT: PROGRAMA D'INTERCANVI (ALEMANYA- REGNE UNIT) 

1. OBJECTIUS GENERALS:

Adquirir aptituds per a la vida i les competències bàsiques per al seu desenvolupament personal, el seu futur laboral i la ciutadania activa.

Intercanviar models didàctics i educatius que servisquen de referent i ajuda a ambdós centres que participen de l'intercanvi.

Potenciar els llaços d'unió entre els centres educatius que participen en el projecte, compartir i enriquir-se amb experiències mútues.

Afermar i ampliar la formació dels equips docents del Departament de Llengua Anglesa i Alemanya del centre.

Contactar amb una altra cultura, el seu patrimoni artístic, natural, musical, literari, cinematogràfic, gastronòmic, etc, i difondre la pròpia en tots aquests àmbits.


2. OBJECTIUS ESPECÍFICS:

Millorar la competència lingüística en anglès i alemany, i sentir-se més segurs en les seues possibilitats de comunicació.

Fomentar la col·laboració entre els alumnes en relació als seus intercanvis i a les famílies.

Conèixer altres formes de vida, costums; enriquir-se culturalment.

Aprendre a ser tolerants, responsables i solidaris amb entorns diferents al propi. Espantar la discriminació i el tracte desigual entre persones.

Enfortir relacions interpersonals que podran perdurar en el temps i ser-los de gran utilitat futura.

Ser ambaixadors de la nostra cultura, obligar-nos a conèixer-la en profunditat per a poder explicar-la als altres. Sentir els nostres senyals d'identitat i ser capaces de transmetre-les.

Implicar a les famílies com a part fonamental del projecte, de manera que puga resultar positiu per a seguir realitzant-ho en anys successius.

Objectius Generals de Centre

OBJECTIUS GENERALS DEL CENTRE

 
OBJECTIUS D'ÀMBIT PEDAGÒGIC.

 • Establir relacions fluides professorat-alumne que conduïsquen a la confiança, seguretat, autoestima i autonomia. 
 • Valorar i potenciar les capacitats de cadascun dels alumnes/as. 
 • Aplicar estratègies didàctiques que permeten adaptar el currículum a les diferents realitats de l'aula. 
 • Fomentar la comunicació a través dels diferents mitjans d'expressió. 
 • Establir relacions amb l'entorn (natural, social i cultural), respectant-ho, valorant-ho i contribuint a la seua conservació i millora. 
 • Fomentar hàbits d'higiene i per a la salut. 
 • Potenciar l'aprenentatge significatiu desenvolupant la iniciativa i la creativitat, creant situacions apropiades a açò. 
 • Desenvolupar en els alumnes actituds de cooperació mitjançant el treball en equip. 
 • Potenciar metodologies que faciliten l'aprenentatge de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana. 
 • Promoure viatges d'estudi a l'estranger amb la finalitat d'incentivar l'estudi d'idiomes, el coneixement i contacte directe amb altres cultures i l'enriquiment personal dels alumnes. 


OBJECTIUS DE L'ÀMBIT DE CONVIVÈNCIA. 

 • Assegurar l'ordre intern que permeta aconseguir en grau òptim els objectius educatius del nostre Centre. 
 • Conscienciar a tots els membres de la Comunitat Educativa de la necessitat de conèixer i respectar els drets i deures dels alumnes, els professors, el personal d'administració i serveis i els pares. 
 • Potenciar, dins del Pla d'Acció Tutorial, totes aquelles activitats que afavorisquen l'ordre, la disciplina i el respecte mutu com són l'elaboració i el seguiment de les normes específiques del grup classe. 
 • Afavorir les situacions en les quals l'alumne puga participar en l'organització, desenvolupament i avaluació dels diferents aspectes de la vida acadèmica del Centre. 
 • Mantenir, per part del professorat, una línia de conducta sistemàtica i coincident en el tractament de l'ordre i la disciplina. 

Servei Psicopedagògic Escolar

 

SERVEI PSICOPEDAGÒGIC ESCOLAR 

El Servei Psicopedagògic Escolar té com a objectiu afavorir el desenvolupament del procés educatiu dels alumnes i la millora qualitativa de l'ensenyament. 

La psicòloga escolar serà la responsable del Servei en col·laboració amb l'equip directiu, el claustre de professors, l'alumnat i els pares, en relació amb els recursos del mitjà on se situa el centre. D'aquesta manera, tenen com a objectiu l'atenció a l'escolar des dels seus diversos aspectes: social, pedagògic, educatiu, familiar, psicològic, evolutiu, etc. 

Les funcions del Servei Psicopedagògic Escolar seran les següents: 

1. Proposar i realitzar accions de prevenció en el mitjà escolar. 

2. La detecció precoç de les discapacitats o inadaptacions. 

3. L'avaluació, valoració soci-psicopedagògica i, si escau, tractament dels alumnes, preferentment d'aquells amb necessitats educatives especials. 

4. L'orientació psicopedagògica en els processos d'aprenentatge i en l'adaptació a les diferents etapes educatives. 

5. L'assessorament i suport tècnic del professorat en matèria psicopedagògica. 

6. L'elaboració de les adaptacions curriculars individualitzades. 

7. La col·laboració amb els tutors en l'establiment dels plans d'acció tutorial. 

8. L'orientació escolar i l'assessorament vocacional o professional dels estudiants. 

9. L'assessorament a les famílies i la participació en el desenvolupament de programes formatius de pares d'alumnes. 

10. L'assessorament als equips docents i equips directius en totes les activitats relatives a les funcions anteriorment citades. 

Totes les funcions enunciades fan referència a quatre elements bàsics del sistema educatiu: el centre escolar, el professorat, els alumnes i les famílies. 

Escola d'Idiomes


Escola d'Idiomes Hermes. Estudis Oferits. 

♦ Valencià. 

El coneixement i/o perfeccionament de la nostra pròpia llengua, és sempre de vital importància, principal senyal d'identitat de la cultura valenciana, llengua vehicular d'enorme importància en múltiples àmbits com l'empresa pública i privada. Necessària per a l'opció a oposicions a organismes públics. 

Està demostrat per nombrosos estudis, que a més, aquelles persones que dominen dues o més idiomes, posseeixen un major rendiment acadèmic en l'aprenentatge d'altres idiomes, que s'assimilen amb major facilitat, així com en el rendiment intel·lectual general. 

Preparació per a les proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià i Universitats. 

♦ English. Llengua i cultura Anglesa. (Centre Examinador Trinity College). 

Nivells: Infantil, Primària i Secundària 

Dins de la formació del nostre alumnat, considerem que l'anglès és una matèria fonamental. Per aquesta raó, hem desenvolupat l'activitat de l'aprenentatge i estudi de l'idioma anglès que, encara que es tenen en compte les quatre destreses lingüístiques (comprensió oral - escrita i expressió oral - escrita), és la capacitat oral la que més es treballa. Les competències es van adquirint paulatinament per tractar-se de grups reduïts. 

El nostre col·legi és un Centre Examinador Trinity. Per açò, els nostres/as alumnes/as podran realitzen exàmens en llengua anglesa amb professorat natiu i obtenir, si escau, el títol del nivell superat. 

CIRCULAR EDI HERMES INSCRIPCIÓN CURSO 2017-2018.pdf

♦ Deutsch. Llengua i Cultura Alemanyes. 

A causa de l'interès general que existeix per l'alemany actualment, considerem molt útil per al nostre alumnat la formació en esta llengua. Per esta raó, i molt animats pels bons resultats obtinguts el curs passat en la extraescolar d'alemany, es torna a llançar la proposta. 

Els grups són reduïts i la metodologia seguida és molt comunicativa. Es treballen les quatre destreses lingüístiques comprensió oral-escrita i expressió oral-escrita) i s'aproxima a l'alumnat a la cultura alemanya d'una manera dinàmica i amena.

Colegio Hermes.

Sociedad Cooperativa Valenciana.


C/Dibujante Manuel Gago 10 y 12.
46018 Valencia
Tel. 963 80 14 42
Correu administració i serveis:
Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.
 
Gestió usuaris i webmaster:
Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

 

Estem a les xarxes socials
Estàs aquí:Home Centre Objectius Generals de Centre Centre