Formació Professional Básica

Formació Professional Bàsica.

Barber, Peluquería, Belleza, Mujer, Corte De Pelo

 La nova Formació Professional Bàsica té una triple finalitat:

 > Aconseguir unes competències professionals un títol de formació professional de nivell 1 (Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals), és a dir, que els alumnes i alumnes aprenguen una professió.

 > Afermar la seua maduresa personal i el seu nivell d'ocupabilitat que els permeta estar millor preparats per a incorporar-se al món laboral.

 > Completar la formació bàsica per a possibilitar l'accés als cicles formatius de grau mitjà

Duració.

Els Cicles de *FPB tenen una duració de 2.000 hores, equivalents a dos cursos.

Com accedir.

Els Cicles de Formació Professional Bàsica (*FPB) estan dirigits a alumnat entre 15 i 17 anys que hagen cursat 3r ESO o, excepcionalment, 2n ESO. Han de ser proposats pel professorat que constitueix l'equip docent del seu grup en el curs actual i valoraran, entre altres coses, el seu grau d'interés per cursar el cicle, les seues capacitats i la seua actitud.

Continuïtat d'estudis

Una vegada finalitzat pots:

Cursar un Cicle Formatiu de Grau Mitjà ja que superant el Cicle de *FPB tens accés directe. En el nostre propi centre pots continuar els estudis amb els nostres Cicles Formatius de Perruqueria.

Pots incorporar-te al món laboral. L'escola disposa d'una borsa de treball amb un alt nivell d'inserció al món laboral, una vegada finalitzats els teus estudis.

Es podrà obtindre el Graduat en ESO per a optar a totes les possibilitats d'FP de Grau Mitjà de qualsevol família professional o fins i tot accedir a estudis de Batxillerat

 

 *Informat en el nostre centre o en el telèfon 96380144.