Colegio Hermes

Els nostres punts de partida

  • Propiciem un model d’escola oberta que permeta la interrelació amb la comunitat i amb altres institucions i entitats educatives, polítiques, culturals, sanitàries…
  • El centre tendix cap a una educació integral, activa i personalitzada; es presta especial atenció a la diversitat de l’alumnat i s’afavorix l’aprenentatge significatiu.
  • El centre es definix plural i aconfessional, apostem per la defensa dels valors democràtics i el desenrotllament d’una educació rica en actituds i valors.
  • Es considera imprescindible l’harmonia entre l’educació que els alumnes reben en les seues famílies i la que s’impartix en el Centre. Es fomenta, per tant, una estreta col·laboració amb els pares dels alumnes, per a harmonitzar els criteris educatius.
  • Els pares del nostre alumnat accepten lliurement el nostre caràcter propi quan ens sol·liciten plaça i són coneixedors que el nostre Centre defén els drets de tots els membres de la comunitat educativa i que vetlarà pel compliment de les seues obligacions.

Equip directiu

Directora

Dª Marta Galbis

Cap d'estudis

Dª Sandra Alfonso

Secretari

Dº Eloy Javaloyas

Projecte Lingüístic de Centre

El nostre es regix pel Programa d’Educació Plurilingüe i Intercultural (PEPLI) el qual promou el plurilingüisme i pretén que els nostres alumnes siguen capaços de desenvolupar-se en totes les llengües vehiculars. 

Com a mínim els nostres alumnes tenen:

  • En castellà i valencià un 25% d’hores lectives.
  • En anglés entre un 15% i un 25%. En infantil un 10%. 

A més el nostre centre compta amb una segona llengua estrangera com és l’alemany. 

El nostre centre oferix als últims cursos de secundària la possibilitat d’examinar-se dels exàmens oficials d’A2 de les dues llengües estrangeres (anglés i alemany). Així com de preparar l’examen C1 de la JQCV

Intal·lacions