Colegio Hermes

Educació Secundària Obligatòria

L’Educació Secundària Obligatòria (ESO) és una etapa educativa obligatòria que consta de quatre cursos acadèmics  amb edats que oscil·len entre els 12 i els 16 anys.

Aquesta etapa  contribueix a desenvolupar en l’alumnat, entre altres, les capacitats següents:

 • Adquirir els elements bàsics de la cultura: humanístics, artístics, científics i tecnològics. 
 • Desenvolupar i consolidar els seus hàbits d’estudi i de treball. 
 • Preparar-se per a la seua incorporació a estudis posteriors i per a la seua inserció laboral. 
 • Formar-se per a l’exercici dels seus drets i obligacions ciutadanes.
 • Conèixer i assumir responsablement els seus deures i exercir els seus drets respecte als altres. 
 • Fomentar actituds que afavorisquen la convivència en els àmbits escolar, familiar i social. 
 • Valorar i respectar la diversitat, allò que ens diferencia i permetre la inclusió de tothom en el seu projecte de vida.

Especial atenció es destina a l’orientació educativa i professional del nostre alumnat, amb intervencions del Departament d’Orientació.

Són molt els projectes que recolzen tots els objectius esmentats mitjançant metodologies actives i participatives: amb l’ús de plataformes digitals, programes informàtics i ferramentes TIC, l’alumnat rep un ensenyament bidireccional, investiga i aprén, coopera i creix com a ciutadà del s. XXI. Així, els principals projectes redunden en l’aprenentatge de les llengües, la comunicació internacional amb països del nostre entorn, les realitats científiques i el paper de les dones en la ciència, la música i la creativitat artística com a font de plaer i de nous aprenentatges, etc.

Tutors curs 2023-2024:

 • 1er ESO: Sergio Biosca
 • 2n  ESO: Empar Lázaro
 • 3er ESO: Laura García
 • 4t ESO: Raúl Abellán

 

Coordinadora d’etapa: Sandra Alfonso

Departament científic

 • Matemàtiques
 • Ciències Naturals
 • Tecnologia
 • Física i Química
 • Educació Física
 • Biologia i Geologia
 • Informàtica
 • Tecnologies de la Informació i la Comunicació

Departament lingüístic

 • Lengua y Literatura Castellanas
 • Llengua i Literatura Valencianes
 • Llengua Anglesa
 • Llengua Alemanya
 • Llengua Llatina

Departament humanístic

 • Geografia i Història.
 • Valors Ètics
 • Religió
 • Educació Plàstica, Visual i Audiovisual
 • Educació Musical
 • Economia
 • Iniciació a l’Activitat Emprenedora i Empresarial
 • Cultura Clàssica